การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ทำาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กมีหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข องค์การยูนิเซฟ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีมาตรการหลายประการที่ออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย เช่น

  1. ออกกฎหมายหรือบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก
  2. สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก ในลักษณะของการจัดฝึกอบรม จัดเวทีประชาคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเมิดและการป้องกันสิทธิเด็ก
  3. ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งทำาหน้าที่คุ้มครองสิทธิเด็กที่มีอยู่แล้วในชุมชน ตำาบล หรือหมู่บ้านให้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานเกี่ยวกับการละเมิดและการป้องกันสิทธิเด็ก
  4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เพื่อสร้างความอบอุ่น และสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
  5. สร้างอาสาสมัครท้องถิ่นเพื่อรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเด็ก
  6. สร้างเครือข่ายในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนท้องถิ่นที่มีเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเด็ก
  7. รณรงค์เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็กโดยใช้สื่อมวลชนในท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กผ่านสื่อต่าง ๆ
  8. ดำเนินมาตรการทางสังคมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมโดยให้ทุกสถาบันในสังคมเข้ามามีบทบาท เช่น สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัว
  9. ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องสิทธิเด็ก


อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ๆ ในสังคมต้องเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกัน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email