สิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 9.1 สิทธิเด็ก

ตอนที่ 9.2 การปกป้องคุ้มครองตามสิทธิเด็ก

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด ส 2.1 ป.5/2        เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก

Print Friendly, PDF & Email