การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 2.1 การออกแบบโปรแกรม

ตอนที่ 2.2 การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

  • 2.2.1 การกำหนดตัวแปร
  • 2.2.2 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
  • 2.2.3 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
  • 2.2.4 การเขียนโปรแกรมหาค่า ค.ร.น.

ตอนที่ 2.3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด

  • 2.3.1 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
แบบทดสอบหลังเรียน
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com