แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยเป็นสิ่งที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้น การอนุรักษ์วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย มีดังนี้
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน
2. รณรงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อมวลชนให้มีบทบาทในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น
4. ส่งเสริมและสร้างปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้โอกาสในการแสดงความรู้ ความสามารถด้านภูมิปัญญาไทยอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่าง ๆ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการสืบทอดมรดกและพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
6. รวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มาอยู่ในแหล่งเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนจะได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com