วัฒนธรรมและมารยาทไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 2.1 ป.6/2

ตอนที่ 11.1 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม

ส 2.1 ป.6/3

ตอนที่ 11.2 การแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ

ส 2.1 ป.6/4

ตอนนที่ 11.3 คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ป.6/2       วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
ส 2.1 ป.6/3       แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ
ส 2.1 ป.6/4       อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย

Print Friendly, PDF & Email