หลักสูตร คืออะไร

1 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาและโครงสร้างของประมวลวิชาที่ประกอบไปด้วยการจัดระบบการเรียนการ สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ ในอาชีพหรือการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ๆ (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro) ความหมายของหลักสูตร ความหมายของหลักสูตร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2552 คือ ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความหมายของหลักสูตรของนักวิชาการต่างประเทศ Good นักวิชาการที่ศึกษา [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

การวัด ประเมินผลการเรียนรู้

29 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

การวัด (Measurement) ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ การวัด และ การวัดผล บางคนเข้าใจว่า 2 คำนี้เป็นคำเดียวกัน มีความหมายเหมือนกัน เพราะมาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือ measurement แต่ในภาษาไทย 2 คำนี้มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้ การวัด เป็นกระบวนการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัดการวัดผล เป็นกระบวนการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัด โดยสิ่งที่ต้องการวัดนั้นเป็นผลมาจากการกระทำหร [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
No Image

ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน

26 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2542 มีคำว่า  “การวิจัยในชั้นเรียน”  ซึ่งระบุว่าครูเป็นผู้ทำการระบุดังกล่าวทำให้ต้องมาตีความว่า  การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร  และครูทำอะไรก่อนคือ ควรตั้งคำถามก่อนว่า  อะไรคือการวิจัย  สิ่งที่เรียกว่าวิจัยจะต้องประกอบด้วย การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยของครู  อาจารย์  ซึ่งสังเกตพบว่านักเรียน/นักศึกษาบางคนมีปัญหาบางเรื่อง  และเมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาของนักเรียน/นักศึกษาบางคนดังกล่าว  ระบุได้หลายสาเหตุ  จึงเลือกสาเหตุที่ตนสามารถ [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

ประเภทของการวิจัย

25 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

วิจัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิจัยพื้นฐาน (Basic research) และวิจัยประยุกต์ (Applied research) โดยที่วิจัยและพัฒนาหรือที่พูดย่อๆว่า R&D เป็นหนึ่งในวิจัยประยุกต์ ซึ่งแนวคิดในการทำวิจัย R&D มีมาประมาณ 50 กว่าปีที่แล้ว แต่เป็นการศึกษาในวงการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า การผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือพัฒนากระบวนการ ระบบหรือวิธีการทำงาน เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่จะนำผลิภัณฑ์ออกสู่ตลาด นักการศึกษาบางกลุ่มจัดวิจัย R&D เป็นลักษณะหนึ่งของวิ [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของข้อสอบ

18 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบด้านความยากง่ายและอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบอัตนัย สามารถทำได้โดยการประยุกต์หลักการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบมาใช้  โดยการหาค่าสัดส่วนของคะแนนที่สอบได้ในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนแล้วคำนวณค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกตามหลักการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552:244) ความยากง่ายของข้อสอบ (p) หมายถึงสัดส่วนของจำนวนคนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0–1 ถ้าข้อสอบข้อใดมีคนตอบถูกมาก p จะมีค่าสูง (เข้าใกล้ 1) แสดงว่าข้อนั้นง่าย ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อสอบข้อใดมีคนต [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

ADDIE Model คืออะไร

10 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

ADDIE Model เป็นกระบวนการที่ใช้โดยนักพัฒนาการฝึกอบรมและนักออกแบบการสอนหรือ e-learning เพื่อออกแบบและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือการออกแบบให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการวิเคราะห์ที่สาเหตุของปัญหา คิดค้นขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดา  ถือเป็นรูปแบบที่ใช้กันมากที่สุดสําหรับการออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน เชื่อมโยงกันและแบบจําลองสามารถปรับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม และได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าอย่า [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
No Image

ข้อสอบเน้นความคิด

9 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

เพราะเหตุใดจึงต้องมีการนำแนวคิดต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10

7 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม ๑๐ ธรรมของพระราชา, กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, ธรรมของนักปกครอง ได้แก่ ทาน (ทานํ) การให้ คือ สละทรัพย์สิ่งของ บำรุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ศีล (สีลํ) ความประพฤติดีงาม คือ สำรวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน ปริจจาคะ (ปริจฺจาคํ) การบริจาค คือ เสียสละความสุขสำราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
No Image

ข้อสอบเน้นการคิด

6 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้ เป็นการใช้แนวคิดการทำงานรูปแบบใด แจนยืนแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนให้กับนักเรียนจำนวน 100 ใบ 1. ลำดับ 2. มีเงื่อนไข 3. วนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอน 4. วนซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอน

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
No Image

ข้อสอบเน้นการคิด

6 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

ข้อใดอธิบายความหมายของแนวคิดการทำงานแบบลำดับได้ถูกต้อง

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :