การงานอาชีพ ป.1

ภาคเรียนที่ 1

ตัวชี้วัดให้คะแนน

มาตรฐานการศึกษา

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัดเนื้อหาที่เก็บคะแนนคะแนน
ตัวชี้วัด เนื้อหาที่เก็บคะแนนจำนวนคะแนน
ภาคเรียนที่ 1
ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง• วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นการลงมือทำงานที่มุ่งเน้น
การฝึกทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การแต่งกาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น
45
ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย
เช่น การทำความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ การรดน้ำต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป็นของเล่น
35
ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา• ความกระตือรือร้นและตรงเวลาเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน20

บทที่ 1 แต่่งตัวกันเถอะ

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การแต่งกาย
 2. ขั้นตอนการแต่งกาย
 3. การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
 4. การแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่
 5. การดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 2 ของใช้ของหนู

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การใช้ของใช้ส่วนตัว : ที่นอน
 2. การใช้ของใช้ส่วนตัว : แปรงสีฟัน
 3. การใช้ของใช้ส่วนตัว : ผ้าเช็ดตัว
 4. การใช้ของใช้ส่วนตัว : กระเป๋านักเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 3 จัดเก็บให้ดี

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การจัดโต๊ะ
 2. การจัดตู้
 3. การจัดชั้นวางของ

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาค 20 คะแนน

ภาคเรียนที่ 2

ตัวชี้วัดให้คะแนน

มาตรฐานการศึกษา

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัดเนื้อหาที่เก็บคะแนนคะแนน
ตัวชี้วัด เนื้อหาที่เก็บคะแนนจำนวนคะแนน
ภาคเรียนที่ 1
ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง• วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นการลงมือทำงานที่มุ่งเน้น
การฝึกทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การแต่งกาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น
45
ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย
เช่น การทำความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ การรดน้ำต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป็นของเล่น
35
ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา• ความกระตือรือร้นและตรงเวลาเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน20

บทที่ 4 หนูดูแลต้นไม้

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้
 2. การรดน้ำต้นไม้
 3. การพรวนดิน
 4. การใส่ปุ๋ย
 5. การถอนและเก็บวัชพืช
 6. การเก็บรักษาอุปกรณ์

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 5 กระดาษแปลงร่าง

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. ของเล่น
 2. กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
 3. พื้นฐานการพับกระดาษ
 4. ของเล่นจากการพับกระดาษ

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาค 20 คะแนน

Print Friendly, PDF & Email