3 มีนาคม 2021

การถอนและจัดเก็บวัชพืช

การถอนและจัดเก็บวัชพืช

วัชพืชคืออะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง

นักเรียนมีวิธีการถอนและเก็บวัชพืชอย่างไร

นักเรียนคิดว่า การใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชจะทําให้เกิดผลอย่างไร

ขึ้นหน้าบน