ของเล่นจากการพับกระดาษ

31 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของเล่นได้ด้วยตนเองหรือไม่ จงอธิบาย นักเรียนจะทําอย่างไร หากประสบปัญหาในการทํางาน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อการทํางานประดิษฐ์อย่างไรบ้าง นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ตนเองสามารถประดิษฐ์ของเล่นที่สวยงามได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีหลักการเลือกวัสดุและเศษวัสดุมาใช้ในการทํ [ อ่านต่อ ]

พื้นฐานการพับกระดาษ

31 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

ที่บ้านของนักเรียนทําอย่างไรกับวัสดุประเภทกระดาษที่เหลือใช้ การพับวัสดุประเภทกระดาษอย่างถูกต้องตามขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไร

กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ

30 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

นักเรียนมีหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษอย่างไร นักเรียนจะทําอย่างไรหากอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์เป็นของแหลมหรือของมีคม การใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานและเก็บรักษาอย่างถูกต้องมีประโยชน์อย่างไร

ของเล่น

30 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

การนําเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มา ประดิษฐ์เป็นงานประดิษฐ์มีประโยชน์อย่างไร งานประดิษฐ์มีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร

การเก็บรักษาอุปกรณ์

30 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้แต่ละชนิด มีวิธีดูแลรักษาเหมือนกันหรือไม่ จงอธิบาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้มีประโยชน์อย่างไร

การถอนและจัดเก็บวัชพืช

30 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

วัชพืชคืออะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง นักเรียนมีวิธีการถอนและเก็บวัชพืชอย่างไร นักเรียนคิดว่า การใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชจะทําให้เกิดผลอย่างไร

การใส่ปุ๋ย

30 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

การใส่ปุ๋ยพืชมีความจําเป็นอย่างไร นักเรียนจะเลือกใช้ปุ๋ยชนิดใดในการใส่ปุ๋ยพืช จงอธิบาย การใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมส่งผลดีกับพืชอย่างไร

การพรวนดิน

28 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

การพรวนดินมีความจําเป็นอย่างไร การพรวนดิน มีความสําคัญต่อการปลูกพืชอย่างไร

การรดน้ำต้นไม้

28 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

เพราะเหตุใดอุปกรณ์ในการรดนํ้าต้นไม้ขนาดเล็กและต้นไม้ขนาดใหญ่จึงแตกต่างกัน สิ่งที่สําคัญที่สุดในการรดนํ้าต้นไม้คืออะไร