3 มีนาคม 2021

การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยพืชมีความจําเป็นอย่างไร

นักเรียนจะเลือกใช้ปุ๋ยชนิดใดในการใส่ปุ๋ยพืช จงอธิบาย

การใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมส่งผลดีกับพืชอย่างไร

ขึ้นหน้าบน