3 มีนาคม 2021

กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ

กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ

นักเรียนมีหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษอย่างไร

นักเรียนจะทําอย่างไรหากอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์เป็นของแหลมหรือของมีคม

การใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานและเก็บรักษาอย่างถูกต้องมีประโยชน์อย่างไร

ขึ้นหน้าบน