หน่วยที่ 8 โครงงาน (Project)

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. อัลกอริทึม (Algorithm)
2. การออกแบบโปรแกรม (Design Program)
3. การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
4. การนำเสนอโปรแกรม (Program Present)

แบบทดสอบหลังเรียน
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email