หน่วยที่ 5 การใช้งานบล็อกคำสั่ง

แบบทดสอบก่อนเรียน

5.1 กลุ่มบล็อก Event
5.2 กลุ่มบล็อก Motion
5.3 กลุ่มบล็อก Looks
5.4 กลุ่มบล็อก Sound
5.5 กลุ่มบล็อก Control
5.6 กลุ่มบล็อก Operators
5.7 กลุ่มบล็อก Sensing
5.8 กลุ่มบล็อก Variable

แบบทดสอบหลังเรียน
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email