หน่วยที่ 3 การสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้โปรเจ็กต์ (Project)

แบบทดสอบก่

1.ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Scratch
2.วิธีการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้โปรเจ็กต์

แบบทดสอบหลังเรียน
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email