การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แบบทดสอบก่อนเรียน

  ส 5.2 ป.6/3  

  • แนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในประเทศไทยแตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชีวิต
แบบทดสอบหลังเรียน

    ตัวชี้วัด
    ส 5.2 ป.6/3       นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย

Print Friendly, PDF & Email