แนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่า

แนวทางการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างยั่งยืนหรือใช้ได้ยาวนานขึ้นจำแนกได้เป็น 2 แนวทางสำคัญ ครอบคลุม (1) แนวทางการจัดการด้านมนุษย์ และ (2) แนวทางการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1. แนวทางการจัดการด้านมนุษย์

1.1 สร้างจิตสำนึกหรือความตระหนักแก่ประชาชนด้านทรัพยากร โดยการสร้งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยวิธีกรต่าง ๆ เช่น ทำแผ่นพับแจก ติดป้ายรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรในชุมชน

1.2 สร้างเจตคติและทัศนคติแก่ประชาชนด้านทรัพยากร โดยการสร้างความรู้สึกและความคิดของประชาชนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยกร รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจที่จะดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน

1.3 สร้างทักษะและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนด้านทรัพยากร โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น การรวบรวมข้อมูล การติดตามข่าวสารทั้งในชุมชนและนอกชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข การเพิ่มคุณภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน

2. แนวทางการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

2.1 ส่งเสริมด้านการดูแลและรักษาทรัพยากร เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อส่วนรวม รวมถึงสามารถควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของประชาชนในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม เช่น การบำบัดนำ้เสียก่อนปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ หรือก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

2.2 ส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเป็นการลดของเสียและประหยัดทรัพยากร เนื่องจากการนำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมถูกใช้อย่างคุ้มค่า เช่น ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.3 ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรและเกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรในอนาคตด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน การลดปริมาณขยะ

การปฏิบัติโดยอาศัยแนวทางการจัดการทั้งสองด้านควบคู่กันนั้นเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึกรู้คุณค่าของทรัพยากร และส่งผลให้คนในสังคมได้รับประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันทรัพยากรยังมีระยะเวลาในการฟื้นฟูได้เองตามธรรมชาติ คนรุ่นต่อไปสามารถรับประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกับคนรุ่นปัจจุบัน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email