ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด       

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.1 ป.4/1

ตอนที่ 15.1 จังหวัดนครสวรรค์

ส 5.1 ป.4/2

ตอนที่ 15.2 แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์

ส 5.1 ป.4/3

ตอนที่ 15.3 ลักษณะทางกายภาพต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญ

ส 5.2 ป.4/1

ตอนที่ 15.4 การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
     ส 5.1 ป.4/1            สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย
     ส 5.1 ป.4/2            ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย
     ส 5.1 ป.4/3            อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด
     ส 5.2 ป.4/1            วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด

Print Friendly, PDF & Email