ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด       

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.1 ป.4/1

  • ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง

ส 5.1 ป.4/2

  • แหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญในจังหวัดของตน

ส 5.1 ป.4/3

  • ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญในจังหวัด

ส 5.2 ป.4/1

  • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
     ส 5.1 ป.4/1            สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย
     ส 5.1 ป.4/2            ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย
     ส 5.1 ป.4/3            อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด
     ส 5.2 ป.4/1            วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด

Print Friendly, PDF & Email