ธรรมชาติกับสังคมไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.2 ป.6/1

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยและขณะเดียวกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยก็ส่งผล ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทยด้วย

ส 5.2 ป.6/2   

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
    ส 5.2 ป.6/1       วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทย

    ส 5.2 ป.6/2       วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

Print Friendly, PDF & Email