ธรรมชาติกับสังคมไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.2 ป.6/1

ตอนที่ 17.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม

ส 5.2 ป.6/2   

ตอนที่ 17.2 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
    ส 5.2 ป.6/1       วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทย

    ส 5.2 ป.6/2       วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

Print Friendly, PDF & Email