สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email