การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 3.1 การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

ตอนที่ 3.2 การจัดลำดับผลลัพธ์

ตอนที่ 3.3 การประเมินความน่าเชื่อถือ

ตอนที่ 3.4 การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ

แบบทดสอบหลังเรียน
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email