เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.1 ป.6/1     

  • แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมใช้แสดงข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
    ส 5.1 ป.6/1          สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ     และภาพจากดาวเทียม

Print Friendly, PDF & Email