เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.1 ป.6/1    

ตอนที่ 16.1 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
    ส 5.1 ป.6/1          สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ด้วยแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ     และภาพจากดาวเทียม

Print Friendly, PDF & Email