สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.2 ป.5/3

ตอนที่ 18.1 การรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 5.2 ป.5/3 นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

Print Friendly, PDF & Email