แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางสำคัญในการใช้และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นประชาชนทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติ ดังนี้

  • การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่จำาเป็นเพื่อให้มีทรัพยากรใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
  • การใช้ซ้ำ คือ การเลือกใช้สิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก เช่น ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู
  • การนำกลับมาใช้ใหม่ คือ การนำวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ หรือการนำวัสดุชนิดนั้นไปปรับแต่งใหม่จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ เช่น การนำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้
  • การซ่อมแซม คือ การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
  • การปฏิเสธ คือ การไม่ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้า การไม่ใช้หลอดพลาสติกการตอบแทน คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • การเปลี่ยนความคิด คือ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email