การรักษาและการทําลายสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

1. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ

ภาคเหนือมีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับกับแอ่งที่ราบพื้นที่ภูเขามีมากกว่าที่ราบและเป็นภูมิภาคที่ป่าไม้มากที่สุดของประเทศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภูมิภาค เช่น ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาแผ่นดินถล่ม ปัญหาไฟป่าและการเกิดหมอกควัน ปัญหาการสูญเสียหน้าดินและการชะล้างดินในที่สูง ลำาห้วยและลำธารแห้งขอดในหน้าแล้ง

แนวทางการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ มีดังนี้

  1. ป้องกันและควบคุมการตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะในที่สูงตามไหล่เขา
  2. ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าและขยายพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้
  3. ป้องกันดินพังทลายโดยการทำขั้นบันได ชะลอการชะล้างทำลายดินของน้ำตามไหล่เขาและที่สูง อีกทั้งปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก
  4. ทำแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันป่าไม้ถูกทำลายจากไฟป่า
  5. ทำฝายน้ำล้น หรือสร้างเขื่อนแม้วตามร่องน้ำในหุบเขาเป็นระยะ ๆเพื่อชะลอน้ำให้มีน้ำอยู่ในลำห้วยและลำธารในหน้าแล้ง การคืนสภาพให้ผืนป่าจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากป่าไม้เป็นปัจจัยควบคุมความสมดุลของดิน น้ำ และอากาศในพื้นที่ที่สำคัญที่สุด

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email