วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือ การแก้ปัญหาโดยใช้ ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ว. 4.2   ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4   ป.1/5           

รวม  5  ตัวชี้วัด เก็บ 50 คะแนน เอาไปรวมกับวิชาวิทยาศาสตร์ จึงจะได้สินผลการเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา

ในชีวิตประจำวันทุกคนย่อมพบกับปัญหา เมื่อเรารู้จักปัญหาแล้วจะสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้ ซึ่งวิธีแก้ปัญหามีได้หลายวิธี และวิธีแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ ขั้นตอนการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อเรารู้จักกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญแล้ว เราจะสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลใดที่ไม่ควรนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้    การรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเป็นการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด  อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเป็นการเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม Code.org

โครงการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนสาระเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ที่ตัวชี้วัดเรื่องใบงานกิจกรรม
1แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ ทำได้โดยใช้ขั้นตอน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแต่ละวันเราจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายเมื่อพบปัญหา ควรเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายเพื่อให้การแก้ปัญหานั้นสำเร็จลุล่วงโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความการแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ ทำได้โดยใช้ขั้นตอน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแต่ละวันเราจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายเมื่อพบปัญหา ควรเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายเพื่อให้การแก้ปัญหานั้นสำเร็จลุล่วงโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายเป็นการเขียนโปรแกรมในระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทราบถึงหลักและวิธีการในการเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Scratch แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บไซต์ https://code.org จะมีบทเรียนให้เลือกศึกษามากมาย
4ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์อุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความสะดวกสบายในการใช้งานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์เทคโนโลยีอีกมากมาย
และเมื่อใช้แล้วจะต้องดูแลรักษาควบคู่ไปด้วย
คอมพิวเตอร์มีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งมีวิธีการใช้งาน
ที่ไม่ยุ่งยาก และการที่คอมพิวเตอร์จะทำงานได้นั้นจะต้องมีคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เรียกว่าแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ซึ่งมีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกันหากเราจัดเก็บไฟล์ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน จะทำให้สามารถค้นหาได้ง่าย
โปรแกรมกราฟิกเป็นโปรแกรมใช้สำหรับวาดภาพ ตกแต่งภาพซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรมแต่โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากอีกโปรแกรมหนึ่งคือโปรแกรมระบายสี (Paint)
โดยมีเครื่องมือในการวาดภาพ ระบายสี และจัดการกับภาพมากมาย
5. โปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งาน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้บางโปรแกรมยังมีเครื่องมือสำหรับวาดภาพและสร้างตารางงานสำหรับการใช้งานได้อีกด้วย
6. การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ทำได้หลายวิธีอาจเป็นการบอกเล่าการวาดภาพ แต่สำหรับคอมพิวเตอร์นั้นมีโปรแกรมนำเสนอหลายโปรแกรม แต่ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายก็คือโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์
(Microsoft Office PowerPoint)โปรแกรมระบายสี (Paint)
โดยมีเครื่องมือในการวาดภาพ ระบายสี และจัดการกับภาพมากมาย
5. โปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งาน
ด้านเอกสาร นอกจากนี้บางโปรแกรมยังมีเครื่องมือสำหรับวาดภาพและสร้างตารางงานสำหรับการใช้งานได้อีกด้วย
6. การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ทำได้หลายวิธีอาจเป็นการบอกเล่าการวาดภาพ แต่สำหรับคอมพิวเตอร์นั้นมีโปรแกรมนำเสนอหลายโปรแกรม แต่ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายก็คือโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์
(Microsoft Office PowerPoint)
5ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสมข้อมูลเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ รอบตัวเรา สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่ข้อมูลที่เรารับเข้ามานั้น จะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่าน การประมวลผลให้เป็นรูปแบบ ที่เข้าใจง่าย เมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว ข้อมูลนั้น จะกลายเป็นข้อมูลสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูลนับได้ว่า เป็นการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง ผู้ส่งสารกับผู้รับสาร หรือเรียกว่าการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร ข่าวสารหรือข้อมูลและผู้รับสาร ซึ่งการนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้หลายแบบ เช่น การพูดคุย การสื่อสารผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ

Print Friendly, PDF & Email