• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

ความหมายของ Internet และ Intranet

อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสา […]

LAN MAN WAN คืออะไร

LAN ย่อมาจากคำว่า (Local Area Network) – ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก เป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่ใช้เชื่อมต่อกันในระยะไม่ไกลมากนักโดยปกติมักเชื่อมต่อกันในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตรคือเป็นระบบเน็ตเวิร์กที่อยู่ภายใต้อาคารเดียวกันหรือต่างอาคารในระยะใกล้ๆ และไม่ต้องใช้เครือข่ายการสื่อสารขององค์การ โทรศัพท […]

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

       เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)  คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่ายร่วมกันไ […]

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด ซึ่งสรุปได้ดังนี้ มาตรา 5 ห้ามเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 6 ห้ามเข้าไปในระบบคอมพิว […]

ยุคของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันรวมถึงอนาคตอันใกล้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ยุค ตามลักษณะของฮาร์ดแวร์ที่ใช้สร้างและการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนี้ ยุคที่ 1 ยุคหลอดสุญญากาศ เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1940–1953 คือ ยุคที่ใช้หลอดสุญญากาศเป็นอุปกรณ์หลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ในย […]

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 5 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ หน่วยรับข้อมูลมีหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้ส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลนี้มีหลายประเภท เพื่อใช้รับข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน หน่วยประมวลผลกลางเป็นองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญที่สุด มี ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นฮาร์ดแวร์สำคัญ ทำหน้าที่ในกา […]

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 4 คอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติในการช่วยส่งเสริมการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ตาม […]

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยด้านการบริหาร ช่วยดำเนินการในหน่วยงาน และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และการสื่อสารและเครือข่าย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลายในปัจจุบันส่งผลให้เกิด […]

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ ข้อมูลดิจิทัล คือ รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ เกิดจากการเปิดและปิดกระแสไฟฟ้า โดยใช้ 0 แทนการปิดกระแสไฟฟ้า และ 1 แทนการเปิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งตรงกับเลขฐานสอง แล้วนำตัวเลขมาเรียงต่อกันเพื่อแทนข้อมูล ระบบเลขฐานในคอมพิวเตอร์มี 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเลขฐานสิบ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ระบบเ […]

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 หน่วยที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

สาระสำคัญ ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายและประเภทที่หลากหลาย เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศถูกนำไปใช้งานแทบทุกด้านในทุกองค์กร ดังนั้นความหมายและประเภทของข้อมูลจึงเปลี่ยนไปตามลักษณะของงานที่นำไปใช้ การจัดการสารสนเทศเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนำสารสนเทศมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปใช […]