• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

สั่งงาน ม.2

ให้นักเรียนทำรายงาน เรื่อง Windows10 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า พร้อม ข้อสอบและเฉลย จำนวน 10 ข้อ ให้นักเรียนทำคลิปนำเสนอเนื้อหา เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร์ ส่งเข้าเมล์ของครูที่ kruaof.npl.m2.2558 @blogger.com ให้นักเรียนทำใบงานในเล่มสีเหลือง โดยศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ www.kruaof.com ให้นักเรียนนำสมุดแบบฝึกห […]

บทที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย   ความหมายของเครือข่าย ในส่วนของ “เครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันในระยะใกล้ภายในพื้นที่เดียวกัน (Local) กับเครือข่ายที่เชื่อมโยงแบบระยะไกล (Remote) โดยเฉพาะเครือข่ายที่เชื่อมโยงแบบระยะไกลนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ […]

บทที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

พัฒนาการสื่อสารข้อมูล ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำงานสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งในด้านครอบครัว ด้านการทำงาน ตลอดจนสังคมและการเมืองทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะ แล […]

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบต่อไปนี้

การนำเสนอสื่อประสม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การนำเสนองาน แบบทดสอบวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ทดสอบความรู้หลังเข้าชมเว็บไซต์เรื่องระบบปฏิบัติการ windows 7 เบื้องต้น    

12 ข้อที่ชาวเน็ตควรรู้เกี่ยวกับพรบ.ลิขสิทธิ์

1. “รูปของเรา ลิขสิทธิ์ของเรา” รูปภาพ ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ คลิป ของเรา ที่เราถ่ายเอง หรือ จ้างถ่ายจ้างผลิต เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยอัตโนมัติทันที – สำนักข่าว เว็บไซต์ข่าว สื่อใดๆ จะเอาไปใช้งาน “ต้องขออนุญาตเราก่อน” และคุณสามารถให้พวกเขาใช้ฟรีๆ ได้ หรือ จะเจรจาขอส่วนแบ่ง […]

แป้นพิมพ์ (Keyboard)

แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูลเพื่อสั่งให้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดำเนินการและแสดงผลออกทางจอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้าย ๆ กับแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด กล่าวคือ มีแต่ละแป้นพิมพ์ตัวอักษรแถวบนหรือแถวล่างได้ แต่แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีประมาณ 101-104 แป้น แป […]