4 มีนาคม 2021

วิทยาการคำนวณ ป.1

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1

กิจกรรมการเรียนการสอน ใบงาน

หน่วยการเรียนรู้เรื่องที่ศึกษาวิธีการประเมินจำนวนชั่วโมง
การใช้งานเทคโนโลยี
เบื้องต้น
การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 1.สังเกตการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
2. ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่องการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น
1
การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น1. ตรวจชิ้นงานการใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Paint
2. ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 1
2
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาคืออะไร1. ตรวจขั้นตอนการแก้ปัญหาของชิ้นงาน
2. ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหา
2
วิธีการแก้ปัญหา1. ตรวจผลงานการนำเสนอการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยสัญลักษณ์
2. ตรวจชิ้นงานการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพ
2
การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา1. ตรวจผลงานการแก้ปัญหาอย่างง่าย
2. ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่องเกมเขาวงกต
3. ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 2
3
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น1. ตรวจชิ้นงานเรื่องหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2. ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่องหลักการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น
2
ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม1. ตรวจชิ้นงานเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมในเว็บไซต์ Code.org
3. ตรวจใบงานที่ 3.2 เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่านเว็บไซต์ Cord.org
2
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมในเว็บไซต์ Code.org
2. ตรวจผลงานตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
3. ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 3
3
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย1.สังเกตการอภิปรายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
2. ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
2
การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม1ตรวจผลงานการนำเสนอการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
2 ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 4
2
ขึ้นหน้าบน