5 ธันวาคม 2020

ใบงานกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและ   สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้   ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่   หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

ขึ้นหน้าบน