การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน

แบบทดสอบก่อนเรียน

2.1 ความสำคัญและความหมายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน

2.2  หลักการพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูล

2.3 รูปแบบการนำเสนองาน

แบบทดสอบหลังเรียน
Print Friendly, PDF & Email