หน่วยที่ 7 Make a chase game

แบบทดสอบก่อนเรียน

การเขียนสคริปต์สั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงาน ตาม Tutorials

แบบทดสอบหลังเรียน
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email