หน่วยที่ 6 ส่วนขยาย (Extension)

แบบทดสอบก่อนเรียน

6.1 กลุ่มบล็อก Pen

6.2 กลุ่มบล็อก microbit

แบบทดสอบหลังเรียน
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email