หน้าที่เบื้องต้นของเงิน   

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 3.2 ป.4/2

  • ความหมายและประเภทของเงิน
  • หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ
  • สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

     ส 3.2 ป.4/2            อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน

Print Friendly, PDF & Email