เทคโนโลยี 3 ป.6

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร นำเสนอข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การออกแบบ  การใช้เทคนิคต่างๆ สำหรับการสร้างผลงานการนำเสนอ และการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงาน

  ปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วย google site  ออกแบบ  ตกแต่งผลงานเพื่อนำไปใช้กับงานนำเสนอ งานออกแบบและเว็บไซต์ งานด้านศิลปะอื่น ๆ รวมถึงการปกป้องข้อมูลจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง และกระบวนการแก้ปัญหา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้งคำถาม หรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้ หรือตามความสนใจ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถาม วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ให้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ผลคาดเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. รู้และเข้าใจการสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายสารสนเทศ
 2. รู้และเข้าใจหลักการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ
 3. นักเรียนสามารถสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วย google site 
 4. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. นักเรียนตระหนักถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
 6. ประยุกต์เพื่อใช้งานได้และเห็นความสำคัญของชิ้นงาน

สาระการเรียนรู้

 • การติดต่อสื่อสาร
  • 1.1 ความสำคัญและความหมายของการติดต่อสื่อสาร
   • 1.1.1 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร
   • 1.1.2 วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร
  • 1.2 ประเภทของการติดต่อสื่อสาร
   • 1.2.1 การติดต่อสื่อสารภายใน
   • 1.2.2 การติดต่อสื่อสารภายนอก
  • 1.3 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
   • 1.3.1 ผู้ส่งสาร
   • 1.3.2 สาร
   • 1.3.3 สื่อ หรือช่องทาง
   • 1.3.4 ผู้รับสาร
  • 1.4 อุปสรรคในการสื่อสาร
   • 1.4.1 อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร
   • 1.4.2 อุปสรรคที่เกิดจากสาร
   • 1.4.3 อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสื่อ หรือช่องทาง
   • 1.4.4 อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร
 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
  • 2.1 ความสำคัญและความหมายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
   • 2.1.1 ความสำคัญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
   • 2.1.2 ความหมายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
  • 2.2  หลักการพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูล
   • 2.2.1 หลักการดึงดูดความสนใจ
   • 2.2.2 หลักความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • 2.3 รูปแบบการนำเสนองาน
   • 2.3.1  โปรแกรม PowerPoint
   • 2.3.2  โปรแกรม Flip Album
   • 2.3.3  รูปแบบ Social Network
    • Facebook
    • Youtube
    • Instragram
    • Tiktok
 1. การติดต่อสื่อสาร
  • ความหมายของการติดต่อสื่อสาร
  • องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
  • วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร
  • หลักของการสื่อสาร
  • การจำแนกประเภทของการสื่อสาร
  • อุปสรรคในการสื่อสาร
 2. การนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย
 3. Google site
 4. การป้องกันข้อมูลส่วนตัว
Print Friendly, PDF & Email