เศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 3.1 ป.4/3

ตอนที่ 13.1 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

ส 3.2 ป.4/1

ตอนที่ 13.2 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
     ส 3.1 ป.4/3             อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
     ส 3.2 ป.4/1            อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน

Print Friendly, PDF & Email