เศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 3.1 ป.4/3

  • หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
  • การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย

ส 3.2 ป.4/1

  • อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิต ในชุมชน
  • การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง ด้านเศรษฐกิจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย การกู้หนี้ยืมสิน
  • การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย การใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
     ส 3.1 ป.4/3             อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
     ส 3.2 ป.4/1            อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน

Print Friendly, PDF & Email