การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

กลุ่ม BLOCK ใช้สำหรับการวนซ้ำ

การหาผลรวมตัวเลข

ถ้าต้องการรับตัวเลข 10 จำนวน แล้วนำมารวมกัน การแก้ปัญหานี้เราอาจ วิเคราะห์ปัญหาและเขียนอัลกอริทึมหรือผังงานได้ ดังนี้

วิเคราะห์ปัญหา

ต้องการหาค่าผลรวมของตัวเลข 10 จำนวน

ข้อมูลนำเข้า จำนวนตัวเลข 10 จำนวน

การประมวลผล หาผลรวมโดยให้ตัวแปร I แทนการนับ ให้ตัวแปร x แทนค่าที่รับเข้ามา ให้ตัวแปร sum เก็บค่าผลรวม

ข้อมูลส่งออก แสดงค่าผลรวมที่เก็บในตัวแปร sum วิธีการประมวลผล กำหนดให้ sum มีค่าเริ่มต้นเป็น 0 เมื่อรับค่าตัวเลขเข้ามาจะนำค่านั้นมารวมกับ sum

สามารถเขียนวิธีการเป็นข้อความหรือผังงานได้ ดังนี้

เริ่มต้น

1. กำหนดให้ตัวนับ I เป็น 1 ให้ค่าผลรวม sum เป็น 0

2. รับค่าข้อมูลทางคีย์บอร์ดมาเก็บใน x

3. นำค่า x มารวมกับ sum โดยประมวลผลเป็น sum = sum + x

4. เพิ่มค่าตัวนับอีกหนึ่งค่า หรือ I = I + 1

5. ตรวจสอบว่า I มากกว่า 10 จริงหรือไม่
5.1 ถ้าไม่จริงกลับไปทำาข้อ 2
5.2 ถ้าจริงทำคำสั่งถัดไป

6. แสดงผลรวม หรือ sum

การทำงานของคอมพิวเตอร์แม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ต้องทำงานตามคำสั่งที่มนุษย์ออกแบบขึ้นแต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นและสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้รวดเร็ว

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป


Print Friendly, PDF & Email