การเลือกซื้อสินค้าและบริการ   

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 3.1 ป.4/1

ตอนที่ 12.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

ส 3.1 ป.4/2

ตอนที่ 12.2 สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
     ส 3.1 ป.4/1             ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
     ส 3.1 ป.4/2            บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค

Print Friendly, PDF & Email