การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 8.1 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย

ส 2.1 ป.4/1  

ตอนที่ 8.2 ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ส 2.1 ป.4/2 

ตอนที่ 8.3 เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน

ส 2.1 ป.4/5  

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
     ส 2.1 ป.4/1             ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน
     ส 2.1 ป.4/2            ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
     ส 2.1 ป.4/5            เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน

Print Friendly, PDF & Email