ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน

ประชาธิปไตย มีอยู่ 2 ลักษณะ ครอบคลุม (1) ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต และ (2) ประชาธิปไตยในวิถีทางการเมือง

1. ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต หมายถึง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2. ประชาธิปไตยในวิถีทางการเมือง หมายถึง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในทางการเมือง เช่น การไม่ซื้อ-ขายเสียง การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน

การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email