ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชาเทคโนโลยี 2

  1. อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ของโปรแกรม Scratch ได้
  2. บอกวิธีใช้งานของบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch ได้อย่างถูกต้อง
  3. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้
  4. ใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ได้
  5. ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม
Print Friendly, PDF & Email