การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 3.2 ป.6/2 

  • การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน์ในท้องถิ่น  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์   กลุ่มแม่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
          ส 3.2 ป.6/2     ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email