การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน์ในท้องถิ่น

การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อทำธุรกิจ ช่วยให้สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เมื่อรากฐานเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเข้มแข็งไปด้วย ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ในที่สุดก็จะช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจในชุมชน มีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม ครอบคลุม (1) กลุ่มออมทรัพย์ (2) กลุ่มแม่บ้าน และ (3) กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

1. กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มออมทรัพย์ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด อดออมอดทน พัฒนาตนเอง รู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่เดือดร้อน

2. กลุ่มแม่บ้าน

กลุ่มแม่บ้าน เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านเพื่อประกอบอาชีพ โดยนำาความรู้ความสามารถมาสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า กลุ่มทำไม้กวาด กลุ่มทำเครื่องจักสาน

3. กองทุนหมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน ที่รัฐบาลได้จัดสรรให้เป็นเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการในท้องถิ่น เพื่อสร้างศักยภาพเกี่ยวกับความเข้มแข็งในด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้าน

นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพเดียวกัน เช่น สมาคมชาวสวนยางพารารวมตัวกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพของยางพาราให้ดีขึ้น โดยแลกเปลี่ยนความรู้หรือรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในภาวะที่ยางพารามีราคาตกตำ่ามาก ๆสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email