ผลคาดเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.รู้และเข้าใจการสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายสารสนเทศ

2.รู้และเข้าใจหลักการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ

3.นักเรียนสามารถสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วย google site 

4.นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.นักเรียนตระหนักถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 

6.ประยุกต์เพื่อใช้งานได้และเห็นความสำคัญของชิ้นงาน

Print Friendly, PDF & Email