คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี 2

ศึกษาการใช้โปรแกรม Scratch ในการสร้างลําดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครย้ายตําแหน่ง ย่อ ขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง สามารถบอกชื่อเครื่องมือและวิธีใช้งานโปรแกรม Scratch ได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกวิธี มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงาน และสามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงานจากจินตนาการด้วยความรับผิดชอบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น ใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น ในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ ดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email