คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี 3 ป.6

ศึกษาความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร นำเสนอข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การออกแบบ  การใช้เทคนิคต่างๆ สำหรับการสร้างผลงานการนำเสนอ และการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงาน

  ปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วย google site  ออกแบบ  ตกแต่งผลงานเพื่อนำไปใช้กับงานนำเสนอ งานออกแบบและเว็บไซต์ งานด้านศิลปะอื่น ๆ รวมถึงการปกป้องข้อมูลจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง และกระบวนการแก้ปัญหา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้งคำถาม หรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้ หรือตามความสนใจ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถาม วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ให้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

Print Friendly, PDF & Email