คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดหลักของการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล เงื่อนไข กฎเกณฑ์ วิธีการ และการใช้อัลกอริทึมในการเรียงลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา การใช้เกมการแก้ปัญหา เพื่อฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรม การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมการเขียนโปรแกรม การค้นหาข้อมูลโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engine การพิจารณาข้อมูล ความน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การกำหนดหัวข้อและอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลในการทำงานต่าง ๆ การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน การใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

        โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างง่ายตามขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น

        เพื่อให้ผู้เขียนมีความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Print Friendly, PDF & Email