การทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำตามเงื่อนไข (Decision)

การทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำตามเงื่อนไข (Decision) เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาหนทางการทำงานที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามความต้องการของเงื่อนไข หรือของทิศทางการทำงานที่ต้องการ โดยผลของการ เปรียบเทียบข้อมูลหรือการทดสอบเงื่อนไขมีความเป็นไปได้ 2 ทิศทาง คือ ผลการเปรียบเทียบที่ให้ผล ค่าเป็นจริง (True) และ ผลการเปรียบเทียบที่ให้ผลค่าเป็นเท็จ (False) การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำตามเงื่อนไข (Decision) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  1. คำสั่ง If…Then เป็นคำสั่งที่เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำการเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกเงื่อนไขที่เป็นจริงและให้กระทำคำสั่งที่ต้องการ โดยมีทางเลือกเพียง 1 ทางเท่านั้น
  2. คำสั่ง If…Then…Else เป็นคำสั่งที่เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วมีทางเลือก 2 ทางเลือก โดยเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่ได้

คำสั่ง If…Then

ในชีวิตประจำวันมี การเลือกทำตามเงื่อนไข (Decision) มีอยู่มากมาย เช่น ก่อนออกจากบ้านวันนี้จะใส่ชุดอะไร เงื่อนไขอาจจะขึ้นอยู่กับสถานที่ไป เช่น ไปโรงเรียน ก็ใส่ชุดนักเรียน ไปหาเพื่อน ก็ใส่ชุดสบายๆ ไปพบญาติ ก็ใส่ชุดสุภาพ

การทำงานตามเงื่อนไข (Decision) คือ มีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาและมีการตรวจสอบเงื่อนไข โดยโปรแกรม scratch จะมีบล็อกคำสั่งให้เลือกใช้คือ

บล็อกคำสั่ง If…Then บล็อกคำสั่งนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

ตัวอย่าง การใช้งานบล็อกคำสั่ง If…Then บล็อกคำสั่งนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

คำสั่งที่ 1 กดธงเขียว เริ่มต้นการทำงาน
คำสั่งที่ 2 กำหนดตัวแปรชื่อ set number มีค่าเท่ากับ 10
คำสั่งที่ 3 มีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาคือ ถ้า ตัวแปร set number มีค่ามากกว่า 5 ถ้าเป็นจริงจะทำงานในคำสั่งที่ 4 เเละ 5
คำสั่งที่ 4 เดิน 10 steps
คำสั่งที่ 5 เปลี่ยนรูปแบบ

คำสั่ง If…Then…Else

บล็อกคำสั่ง If…Then…Else บล็อกคำสั่งนี้จะทำงานสองทาง คือ หากเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานใน if แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานใน else

ตัวอย่าง การใช้งานบล็อกคำสั่ง If…Then…Else บล็อกคำสั่งนี้จะทำงานสองทาง คือ หากเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานใน if แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานใน else

คำสั่งที่ 1         กดธงเขียว เริ่มต้นการทำงาน
คำสั่งที่ 2        กำหนดตัวแปรชื่อ set number มีค่าเท่ากับ 2
คำสั่งที่ 3        มีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาคือ ถ้า ตัวแปร set number มีค่ามากกว่า 5
หากเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานที่หมายเลขที่ 4 นั่นคือเดินไปขวา 100
หากเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานที่หมายเลขที่ 5 นั่นคือเดินไปทางซ้าย 100
คำสั่ง 4          เดินไปขวา 100
คำสั่ง 5          เดินไปทางซ้าย 100

โดยสรุป การทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำตามเงื่อนไข (Decision) เป็นลักษณะของหารหาคำตอบให้เป็นไปตามเงื่อนไข โดยผลของคำตอบมีความเป็นไปได้ อยู่ 2 คำตอบคือ เป็นจริงและเป็นเท็จ ตามเงื่อนไข สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ครอบคลุม 1. If…Then 2. If…Then…Else

กิจกรรมที่ 2.3

Print Friendly, PDF & Email