การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไข เป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ แล้วให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง

การทำงานตามเงื่อนไข ( Decision ) คือ มีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาและมีการตรวจสอบเงื่อนไข โดยโปรแกรม scratch จะมีบล็อกคำสั่งให้เลือกใช้ คือ

  • บล็อกคำสั่ง if บล็อกคำสั่งนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
  • บล็อกคำสั่ง if else บล็อกคำสั่งนี้จะทำงานสองทางคือหากเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานใน if แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานใน else
  • เราสามารถนำบล็อกคำคั่ง if หรือ if else มาทำเป็นเงื่อนไขซ้อน ๆ กันได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนโปรแกรมเอง

การทำงานตามเงื่อนไข ( Decision ) การใช้ if

block IF อยู่ในกลุ่ม Control

อธิบายการทำงาน

ทำงานคำสั่งที่ 1 หมายเลข 1 กดธงเขียว (GO)

ทำงานคำสั่งที่ 2 หมายเลข 2  กำหนดตัวแปรชื่อ set number มีค่าเท่ากับ 10

ทำงานคำสั่งที่ 3 หมายเลข 3 มีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาคือ ถ้า ตัวแปร set number มีค่ามากกว่า 5 ถ้าเป็นจริงจะทำงานในคำสั่งที่ 4 เเละ 5

ทำงานคำสั่งที่ 4 หมายเลข 4 เดิน 10 steps

ทำงานคำสั่งที่ 5 หมายเลข 5 เปลี่ยนรูปแบบ

การทำงานตามเงื่อนไข ( Decision ) การใช้ if else

block IF..then…else อยู่ในกลุ่ม Control

อธิบายการทำงาน

  • หากเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานที่หมายเลขที่ 1 นั่นคือเดินไปทางขวา 100 ก้าว
  • หากเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานที่หมายเลขที่ 2 นั่นคือเดินไปทางซ้าย 100 ก้าว

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป

Print Friendly, PDF & Email