การเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.2 ป.4/2

  • การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่น

ส 5.2 ป.4/3

  • การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

     ส 5.2 ป.4/2             อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
     ส 5.2 ป.4/3            นำเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

Print Friendly, PDF & Email