การงานอาชีพ ป.5

กำหนดการจัดการเรียนการสอน

หน่วยครั้งที่ เรื่องวันที่
1 งานบ้าน 1การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว7 กรกฎาคม 2564
2การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ14 กรกฎาคม 2564
3จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด21 กรกฎาคม 2564
4แบบฝึกหัด ใบงาน กิจกรรม (ง 1.1 ป.5/1-3)28 กรกฎาคม 2564
2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย5การซ่อมแซมเสื้อผ้า4 สิงหาคม 2564
6สัญลักษณ์สากลในการดูแลเสื้อผ้า11 สิงหาคม 2564
7การซักและการตากเสื้อผ้า18 สิงหาคม 2564
8การเก็บและพับเสื้อผ้า25 สิงหาคม 2564
9การรีดเสื้อผ้า1 กันยายน 2564
10แบบฝึกหัด ใบงาน กิจกรรม (ง 1.1 ป.5/1-3)1 กันยายน 2564
3 งานเกษตร11การปลูกพืช8 กันยายน 2564
12ประเภทของพืช9 กันยายน 2564
13ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืช15 กันยายน 2564
14การปลูกผักในแปลง16 กันยายน 2564
15แบบฝึกหัด ใบงาน กิจกรรม (ง 1.1 ป.5/1-3)22 กันยายน 2564
4 งานช่าง16หลักการและกระบวนการซ่อมแซมของใช้ในบ้าน23 กันยายน 2564
17ประโยชน์ในการซ่อมแซม29 กันยายน 2564
18แบบฝึกหัด ใบงาน กิจกรรม (ง 1.1 ป.5/1-3)30 กันยายน 2564

หน่วย 1 งานบ้าน (13 ชั่วโมง)

 1. การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ มารยาทในการทำงานกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 2. การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ กระบวนการทำงานบ้านแผนการทำงานบ้านที่ดีทักษะการจัดการงานบ้านการจัดห้องครัว การจัดตู้เย็นการจัดตู้อาหาร การจัดโต๊ะอาหารการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม
 3. จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า

หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (13 ชั่วโมง)

 1. การซ่อมแซมเสื้อผ้า การสอยการเย็บตะขอ
 2. สัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
 3. การซักเสื้อผ้าและการตากเสื้อผ้า
 4. การเก็บเสื้อผ้าและการพับเสื้อผ้า
 5. การรีดเสื้อผ้า วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดเสื้อผ้า ข้อควรปฏิบัติในการรีดเสื้อผ้า ขั้นตอนการรีดเสื้อผ้า

หน่วยที่ 3 งานเกษตร (6 ชั่วโมง)

 1. การปลูกพืช
 2. ประเภทของพืช
 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืช
 4. การปลูกผักในแปลง

หน่วยที่ 4 งานช่าง (8 ชั่วโมง)

 1. การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
 2. หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
 3. กระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
 4. การซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่าง วางแผนการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างวิธีการซ่อมแซมบานพับประตู และหน้าต่าง
 5. การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่มีสกรูวและนอตเป็นส่วนประกอบ วิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยสกรูวและนอต
 6. ประโยชน์ของการซ่อมแซม อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์ (20 ชั่วโมง)

 1. การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 2. การประดิษฐ์ของใช้กระถางจากขวดน้ำพลาสติกนาฬิกาติดผนัง
 3. การประดิษฐ์ของตกแต่งโมบายล์ปลาตะเพียนจากเปลือกข้าวโพด ภาพปะติด
 4. ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

หน่วยที่ 6 งานธุรกิจ (11 ชั่วโมง)

 1. การทำบัญชีครัวเรือน ความหมาย วิธีการ และประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน
 2. การจัดเก็บเอกสารสำคัญ วิธีการสิ่งที่ควรคำนึงถึงและประโยชน์ ในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ
 3. การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมบัติสมาชิกในครอบครัวและสมบัติส่วนรวม ความหมายหลักการ และประโยชน์ของการดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัวสมบัติสมาชิกในครอบครัว และสมบัติส่วนรวม

หน่วยที่ 7 อาชีพในชุมชน (9 ชั่วโมง)

 1. ความสำคัญของอาชีพในชุมชน
 2. อาชีพต่าง ๆ ในชุมชนอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจ้างอาชีพอิสระ อาชีพรับราชการอาชีพรัฐวิสาหกิจ อาชีพค้าขาย
 3. ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ
Print Friendly, PDF & Email